Kurs Chiropraktyka

Zapraszamy na:

Kurs Chiropraktyki

Kod zawodowy 323004; PKD 86.90.D (działalność paramedyczna)
Kurs dla fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, naturopatów, osteopatów oraz osób pracujących z ciałem.
Podstawowy Kurs Chiropraktyki zaprojektowany został przez dr. n. med. Henryka Dyczka i w oparciu o przygotowane przez niego materiały prowadzony jest przez Zespół Akademii Chiropraktyki pod jego kierownictwem naukowym.


TERMIN SZKOLENIA:

Terminy zjazdów 5 modułowych są następujące:

M1: podamy wkrótce

M2: podamy wkrótce

M3: podamy wkrótce

M4: podamy wkrótce

M5: podamy wkrótce


KOSZT SZKOLENIA:

5000 zł (1000 zł za 1 moduł szkolenia)

ZGŁOSZENIA:

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (“ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE”) ORAZ WPŁATA ZALICZKI 500 zł ( która będzie stanowiła połowę opłaty za ostatni moduł) – w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia na konto:

35 1140 2004 0000 3002 7524 6448
Bogumiła Klemp-Dyczek, Tulipanowa 6, 87-134 Przysiek
Tytuł wpłaty: NAZWA KURSU, IMIĘ I NAZWISKO, NR TELEFONU
Brak opłaty rezerwacyjnej w terminie spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia.

Jeśli kurs się nie odbędzie z przyczyn Organizatora – opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na wskazane konto uczestnika kursu.


MIEJSCE KURSU:

Przysiek/k. Torunia (Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej)

WSPÓŁORGANIZATOR:

Bogumiła Klemp-Dyczek, Tulipanowa 6, 87-134 Przysiek

kontakt: bkd@dyczek.pl

POZOSTAŁE:

Każdy moduł ma następujący plan: sobota: 9.00 – 18.00; (przerwa obiadowa 60 min) niedziela: 9.00 – 16.00 (przerwa obiadowa 60 min)

Istnieje możliwość zakwaterowania na terenie Ośrodka (bardzo przyzwoity standard, aktualna cena za nocleg 70 pln w dwójce za noc, 90 pln w jedynce), płatne na miejscu gotówką, faktury za noclegi wystawiane są przez Ośrodek, zamówienia noclegów TYLKO MAILOWO bkd@dyczek.pl ze stosownym wyprzedzeniem czasowym. Możliwość bezpłatnego parkowania na terenie Ośrodka.

W cenie kursu wyżywienie od obiadu w sobotę do obiadu w niedzielę. Możliwość posiłków wegetariańskich po wcześniejszym uprzedzeniu.

Ukończenie kursu zawodowego uprawnia do członkostwa w stowarzyszeniu:

„Chiropraktycy Polscy” www.chiropraktycy.pl


FOTORELACJA z kursu w 2020 roku:


Chiropraktyk – synteza i zadania zawodowe (kompetencje zawodu według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej):


Zawód chiropraktyka powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1895 roku.

Chiropraktyka jest drugim co do ilości zatrudnionych zawodem medycznym w podstawowej opiece zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Chiropraktyka jest oficjalnie uznawana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Niemczech, Nowej Zelandii, Australii, Boliwii, w krajach skandynawskich, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, Rodezji, Japonii, Wenezueli oraz Peru. Chiropraktyka nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla zdrowia człowieka i jest jednym z zawodów, który wymaga ciągłego dokształcania.


Opis modułów kursu chiropraktycznego McTimoney-Corley’a:

Cele i zadania
Moduł 1
Cele
Poznanie:
• historii chiropraktyki i jej filozofii ze szczególnym uwzględnieniem chiropraktyki McTimoneyCorley’a(McTC);
• zasadności działania przyczynowego, a nie objawowego chiropraktyki McTC;
• istoty prawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu dla stworzenia optymalnych warunków pracy dla
układu nerwowego;
• anatomii miednicy.
• biomechaniki miednicy;
• przyczyn patologii kończyn dolnych spowodowanych zaburzeniem równowagi statyczno-kinetycznej
miednicy.
• zasadności równowagi statyczno-kinetycznej miednicy.
• nomenklatury biomechaniki miednicy;
• etapów i istotnych elementów wywiadu z pacjentem;
• metodyki pracy w chiropraktyce McTimoney-Corley’a;
• kilkunastu technik miękkich, których celem jest usprawnianie stawów miednicy;
• istoty porozumienia się z pacjentem i jego zrozumienia;
• kluczowej roli, jaką spełnia sam pacjent w powrocie do własnego zdrowia;
• istoty procesu autoregulacji organizmu człowieka.
Rozwinięcie umiejętności:
• prezentacji opieki chiropraktycznej pacjentowi;
• nawiązywania kontaktu psychosomatycznego z pacjentem;
• palpacji dla lokalizowani elementów anatomicznych miednicy niezbędnych dla jej analizy statycznej
oraz dla usprawniania jej stawów;
• analizy zaburzeń statyczno-kinetycznych miednicy;
• wypracowania procesu biomechanicznego, który doprowadził do zaburzeń w równowadze statycznomechanicznej miednicy;
• efektywnego zastosowania poznanych technik manualnych usprawniania stawów miednicy .
Zadania:
Po ukończeniu pierwszego modułu studenci:
• będą posiadali istotną wiedzę historyczną oraz fizjologiczno-anatomiczną, niezbędną dla zrozumienia
charakteru i filozofii chiropraktyki McTimoney-Corley’a i jej dalekosiężnego działania na poziomie
somatycznym i psychicznym;
• z łatwością będą potrafili zlokalizować, potrzebne dla zastosowania technik usprawniających, stawy i
inne elementy anatomiczne miednicy;
• posiądą umiejętność analizy statycznej miednicy;
• będą umieli rozpoznać proces biomechaniczny, który doprowadził do zaburzenia równowagi miednicy;
• będą w stanie zastosować w sposób bezpieczny szesnaście efektywnych, miękkich technik
usprawniających stawy miednicy;
• będą posiadali poczucie kompetencji w zastosowaniu w/w technik;
• zrozumieją istotę równowagi statyczno-dynamicznej miednicy;
• będą wiedzieli jak zaprezentować pacjentowi zasadność i niezbędność jego/jej współpracy w procesie
powrotu do zdrowia;

Moduł 2
Cele
Poznanie:
• anatomii kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego oraz kości krzyżowej i guzicznej;
• biomechaniki kręgosłupa;
• elementów fizjologii kręgosłupa istotnych dla jego prawidłowej funkcji;
• natury podwichnięcia i kręgozmyku;
• przyczyn i procesu powstawania podwichnięcia i kręgozmyku;
• procesu autoregulacji podwichnięcia;
• przyczyn, procesu i natury powstawania patologii krążka międzykręgowego;
• teorii i praktyki regulacji podwichnięcia;
• efektów podwichnięcia czy kręgozmyku na stan narządów wewnętrznych oraz kończyn dolnych i górnych;
• teorii i praktyki odruchowego impulsu regulacyjnego;
• teorii dotyczącej piezoelektrycznych właściwości tkanki;
• istoty profilaktyki utrzymania zdrowego kręgosłupa;
• ukrytych informacji o pacjencie wynikających z postawy ciała i ze stanu jego kręgosłupa.
Rozwinięcie umiejętności:
• palpacji dla zlokalizowania elementów anatomicznych kręgosłupa szyjnego, piersiowego i
lędźwiowego oraz kości krzyżowej i guzicznej, niezbędnych dla analizy biomechanicznej kręgosłupa;
• palpacji tkanki miękkiej otaczającej kręgosłup;
• analizy napięć tkanki miękkiej;
• rozpoznawania zaburzeń biomechanicznych kręgosłupa;
• wypracowania procesu biomechanicznego, który doprowadził do patologicznych zmian w kręgosłupie;
• manualnych efektywnego zastosowania odruchowego impulsu regulacyjnego do usprawniania biomechaniki stawów międzykręgowych.
Zadania
Po ukończeniu drugiego modułu studenci:
• z łatwością będą potrafili zlokalizować, elementy anatomiczne kręgosłupa, potrzebne dla zastosowania technik usprawniających jego stawy;
• posiądą umiejętność analizy statycznej kręgosłupa;
• będą umieli wypracowywać proces biomechaniczny, który doprowadził do zaburzenia równowagi kręgosłupa;
• będą w stanie zastosować odruchowy impuls regulacyjny dla odrestaurowania biomechaniki elementów kręgosłupa;
• będą posiadali poczucie kompetencji w zastosowaniu w/w techniki pracy;
• zrozumieją istotę zależności pomiędzy zdrowym kręgosłupem, a równowagą statyczno-kinetycznąmiednicy.
• z łatwością będą mogli wytłumaczyć pacjentowi, rolę jaką spełnia kręgosłup w zapobieganiu patologii narządów wewnętrznych oraz kończyn górnych i dolnych.
• będą się czuć kompetentni w profilaktyce kręgosłupa.

Moduł 3
Cele
Poznanie:
• anatomii czaszki zewnętrznej i wybranych struktur wewnątrzczaszkowych;
• biomechaniki czaszki;
• elementów fizjologii czaszki istotnych dla jej prawidłowej funkcji;
• elementów fizjologii układu nerwowego;
• przyczyn i procesu powstawania zaburzeń w biomechanice czaszki;
• teorii i praktyki odrestaurowania prawidłowej biomechaniki czaszki;
• skutków zaburzeń w biomechanice czaszki na stan zmysłów człowieka oraz prawidłowe działanie układu nerwowego;
• teorii i praktyki technik mobilizujących kości czaszki;
• elementów terapii czaszkowo krzyżowej;
Rozwinięcie umiejętności:
• palpacji elementów anatomicznych czaszki;
• palpacji tkanki miękkiej w rejonie szwów czaszkowych;
• analizy napięć tkanki miękkiej czaszki;
• rozpoznawania zaburzeń statyczno-kinetycznych czaszki ;
• rozpoznania procesu biomechanicznego, który doprowadził do patologicznych zmian w czaszce;
• efektywnego zastosowania technik manualnych usprawniających biomechanikę kości czaszki.
Zadania
Po ukończeniu trzeciego modułu studenci:
• z łatwością będą potrafili zlokalizować, elementy anatomiczne czaszki potrzebne dla zastosowania
technik usprawniających biomechanikę kości czaszki;
• posiądą umiejętność analizy statycznej czaszki;
• będą umieli wypracowywać proces biomechaniczny, który doprowadził do zaburzenia symetrii czaszki;
• będą w stanie zastosować techniki usprawniające biomechanikę kości czaszki, w celu stworzenia warunków dla symetrycznego ułożenia się kości czaszki;
• będą posiadali poczucie kompetencji w zastosowaniu w/w techniki pracy;
• zrozumieją istotę zależności pomiędzy miednicą, kręgosłupem i czaszką;
• z łatwością będą mogli naświetlić pacjentowi jak patologie narządów zmysłów mogą zostać wyeliminowane poprzez pracę na kościach czaszki.

Moduł 4
Cele
Poznanie:
• wybranych elementów anatomii kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• biomechaniki kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• przyczyn i procesu powstawania zaburzeń w biomechanice kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• teorii i praktyki odrestaurowania prawidłowej biomechaniki kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej oraz ich usprawniania;.
• sekwencji pracy na aparacie ruchu człowieka;
• elementów Szkoły Alexandra, zajmującej się analizą i korektą postawy ciała człowieka.
Rozwinięcie:
• umiejętności palpacji dla lokalizacji elementów anatomicznych kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• umiejętności rozpoznawania zaburzeń statyczno-kinetycznych kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• umiejętności efektywnego zastosowania technik manualnych usprawniających stawy kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej.
• płynnego chiropraktycznego stylu pracy na aparacie ruchu człowieka.
Możliwości:
• samodzielnej pracy na pacjencie pod nadzorem instruktora z wykorzystaniem poznanych technik chiropraktycznych.
Zadania:
Po ukończeniu czwartego modułu studenci:
• z łatwością będą potrafili zlokalizować, elementy anatomiczne aparatu ruchu, potrzebne dla zastosowania technik usprawniających stawy kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• posiądą umiejętność analizy biomechanicznej stawów kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• będą w stanie zastosować techniki usprawniające stawy kończyn górnych i dolnych oraz klatki piersiowej;
• będą posiadali poczucie kompetencji i posiądą płynność pracy w zastosowaniu poznanych technik chiropraktycznych;
• będą kompetentni do podejścia do egzaminu praktycznego z poznanych technik chiropraktycznych w module piątym.

Moduł 5
Cele:
• zaliczenie egzaminu praktycznego z technik poznanych w poprzednich modułach; egzamin zawiera, elementy kompletowania historii zdrowia pacjenta istotnej dla chiropraktyka;
Poznanie:
• wybranych elementów anatomii i fizjologii tkanki miękkiej;
• teorii i praktyki oraz metody pracy na tkance miękkiej;
• schematu pracy na tkance miękkiej aparatu ruchu;
• sposobów synchronizacji chiropraktyki z innymi technikami pracy na tkance miękkiej;
• sposobów zwiększenia efektywności pracy chiropraktycznej;
• schematu pracy na tkance miękkiej w wybranych zespołach chorobowych;
• podstaw fizjologiczno-anatomicznych dla zrozumienie terapii czaszkowo-krzyżowej.
Rozwinięcie umiejętności:
• palpacji dla lokalizacji elementów anatomicznych tkanki miękkiej, niezbędnych do efektywnej na niej pracy;
• efektywnego zastosowania manualnych technik pracy na tkance miękkiej;
• synchronizacji chiropraktyki z innymi technikami pracy na aparacie ruchu człowieka;
• palpacji i rozpoznawania mikro-ruchów kości czaszki i kości krzyżowej.
Zadania:
Po ukończeniu modułu piątego studenci:
• będą kompetentni w zastosowaniu chiropraktyki McTC do analizy i usprawniania aparatu ruchu;
• będą mieli podstawy do rozwijania umiejętności do pracy terapią czaszkowo-krzyżową;
• w sposób profesjonalny będą w stanie zaoferować ludziom chorym efektywną, przyjazną pacjentowi oraz bezpieczną pomoc;
• będą wartościowym i niekonfliktowym wsparciem dla istniejącego i powszechnie uznawanego systemu
opieki zdrowotnej;
• będą posiadali poczucie satysfakcji z istotnej roli, jaką będą spełniać w pomaganiu ludziom chorym;
• dobrowolnie mogą zostać członkami stowarzyszenia Chiropraktycy Polscy


Podstawowe zasady praktyki.

Chiropraktyka opiera się na trzech spokrewnionych ze sobą oraz naukowo i klinicznie udowodnionych teoriach, które są akceptowane w środowisku naukowym.

1. Choroba może być wynikiem rozstroju układu nerwowego. Istnieje wiele przyczyn choroby, jednakże rozstrojenia w układzie nerwowym są najistotniejszą przyczyną etiologii choroby. Układ nerwowy koordynuje aktywność komórkową dla jej adaptacji środowiskowej. Czynniki i stany, które oddziałują na układ nerwowy, a do których organizm nie jest się w stanie zaadoptować, powodują zmiany we wzorze przekazywania impulsów nerwowych, które odbiegają od normy. W konsekwencji czego wiele zaburzeń funkcyjnych układu nerwowego może doprowadzić do powstania choroby.

2. Rozstrojenia układu nerwowego mogą być spowodowane zaburzeniami w układzie ruchowym. Zaburzenia w równowadze segmentów kręgosłupa, miednicy i kości czaszki u człowieka są często spotykane w praktyce klinicznej. Przedłużone, nienaturalne zaangażowanie układu nerwowego może być wynikiem zaburzenia, napięć i stresu układu ruchowego, spowodowanym dążeniem człowieka do postawy pionowej. Uszkodzenia mechaniczne albo podwichnięcia segmentów kręgosłupa są często powodowane poprzez niesymetryczne obciążenia grawitacyjne układu ruchowego oraz pojawienie się defektów rozwojowych, czy też podrażnień: mechanicznych, termicznych oraz psychicznych układu nerwowego.

3. Rozstrojenie układu nerwowego może spowodować lub pogorszyć chorobę, oraz spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Zaburzenia w równowadze segmentów kręgosłupa, miednicy i kości czaszki mogą mieć związek z pospolitymi dolegliwościami człowieka o pochodzeniu organicznym, trzewnym oraz naczynioruchowym. W przypadku zaistnienia stosownych okoliczności, prawie każdy element układu nerwowego może bezpośrednio, czy też pośrednio spowodować reakcje w innych elementach układu nerwowego. Razem wzięte, niezależne od siebie przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania organizmu mogą mieć bardziej osłabiający efekt, niż pojedyncze. Zaburzenia w naturalnej równowadze segmentów kręgosłupa, miednicy i czaszki mogą zapoczątkować, czy też zaostrzyć rozstrój stabilności nerwowo-naczyniowej i nerwowo-trzewnej. Dlatego tez korekcja zaburzeń równowagi układu ruchowego jest bezwzględnie konieczna dla efektywnego prowadzenia pacjenta.